[28/02/2024] WinRAR 7.0 đã hết phiên bản beta, đã có phiên bản cuối cùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[28/02/2024] WinRAR 7.0 đã hết phiên bản beta, đã có phiên bản cuối cùng

Whale

Rìu Vàng Đôi
winrar-version-7-beta.jpg


WinRAR là một tiện ích lưu trữ hỗ trợ hoàn toàn các kho lưu trữ RAR và ZIP và có thể giải nén các kho lưu trữ CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z. Nó luôn tạo ra các kho lưu trữ nhỏ hơn so với đối thủ, tiết kiệm dung lượng ổ đĩa và chi phí truyền tải. WinRAR cung cấp cho bạn lợi ích của mã hóa kho lưu trữ cường độ ngành bằng cách sử dụng AES (Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao) với khóa 128 bit. Nó hỗ trợ các tệp và kho lưu trữ có kích thước lên tới 8,589 tỷ gigabyte. Nó cũng cung cấp khả năng tạo các kho lưu trữ tự giải nén và nhiều tập. Với bản ghi khôi phục và khối lượng khôi phục, bạn có thể xây dựng lại các kho lưu trữ thậm chí bị hư hỏng về mặt vật lý.

Ghi chú phát hành WinRAR 7.00:

 • Kích thước từ điển nén lớn hơn 1 GB được hỗ trợ cho định dạng lưu trữ RAR. Tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ sẵn có, có thể chọn từ điển lên tới 64 GB.
 • Không thể chỉ định sức mạnh của 2 kích cỡ từ điển cho những từ điển vượt quá 4 GB. Vì vậy, chúng tôi không bị giới hạn ở các dòng 4, 8, 16, 32, 64 và có thể sử dụng các giá trị như 5 GB hoặc 22 GB.
 • Các kho lưu trữ có từ điển vượt quá 4 GB chỉ có thể được giải nén bằng WinRAR 7.0 hoặc mới hơn. Cần có phiên bản WinRAR 64-bit để giải nén các kho lưu trữ có từ điển vượt quá 1 GB.
 • Việc tăng kích thước từ điển có thể cải thiện tỷ lệ nén cho các tệp lớn có các khối lặp lại ở xa, như ảnh đĩa máy ảo. Nó cũng có thể hiệu quả đối với các tập hợp các tệp lớn tương tự trong một kho lưu trữ rắn, chẳng hạn như một tập hợp các ảnh ISO phần mềm khác nhau tùy theo phiên bản hoặc bản địa hóa.
 • WinRAR đưa ra lời nhắc cho phép hủy hoặc tiếp tục nếu kích thước từ điển trong kho lưu trữ RAR được trích xuất vượt quá tham số "Kích thước từ điển tối đa được phép trích xuất" trong "Cài đặt/Nén". Nó được thực hiện để ngăn chặn việc phân bổ bộ nhớ quá mức không mong muốn.
 • Ở chế độ dòng lệnh theo mặc định, WinRAR từ chối giải nén các kho lưu trữ có từ điển vượt quá 4 GB. Sử dụng -md hoặc -mdx để cho phép giải nén các từ điển có kích thước tối đa và bao gồm kích thước đã chỉ định. Không giống như -md, -mdx chỉ được áp dụng cho việc trích xuất và có thể được thêm vào biến môi trường RAR, không ảnh hưởng đến các lệnh lưu trữ.
 • Hộp thoại "Xác định kích thước từ điển" trong "Cài đặt/Nén" có thể được sử dụng để tùy chỉnh kích thước từ điển được đề xuất trong danh sách thả xuống được liên kết với trường "Kích thước từ điển" trong hộp thoại "Tên lưu trữ và thông số".
 • Thuật toán tìm kiếm thay thế, được tối ưu hóa để định vị các khối dữ liệu lặp lại dài hơn và xa hơn, có thể được sử dụng khi tạo kho lưu trữ RAR. Nó giúp cải thiện tỷ lệ nén và đôi khi tăng tốc cho dữ liệu dư thừa như các tệp văn bản lớn.
 • Nó làm tăng mức sử dụng bộ nhớ và có thể giảm tốc độ nén đối với một số loại dữ liệu. Nó có thể được bật hoặc tắt bằng tùy chọn "Tìm kiếm tầm xa" trong hộp thoại "Tham số nén nâng cao" hoặc bằng nút chuyển -mcl[+|-]. Nếu tùy chọn "Tự động" được chọn, WinRAR sẽ áp dụng tìm kiếm tầm xa tùy thuộc vào phương pháp nén, kích thước từ điển và các tham số khác. Thuật toán này là bắt buộc đối với những từ điển vượt quá 4 GB và việc tắt thuật toán này sẽ bị bỏ qua đối với những từ điển như vậy. [lịch sử phiên bản đầy đủ]

Tải xuống: WinRAR 64-bit | 3,7 MB (Phần mềm chia sẻ)
Tải xuống: WinRAR 32-bit | 4,0 MB
Liên kết: Trang web WinRAR | Chủ đề WinRAR
 

Whale

Rìu Vàng Đôi
Lịch sử phiên bản đầy đủ:

Mã:
 WinRAR - What's new in the latest version


  Version 7.00

  1. Compression dictionary sizes larger than 1 GB are supported
   for RAR archive format. Depending on the amount of physically
   available memory, dictionary up to 64 GB can be selected.

   Not power of 2 dictionary sizes can be specified for dictionaries
   exceeding 4 GB. So we are not limited to 4, 8, 16, 32, 64 series
   and can use values like 5 GB or 22 GB.

   Archives with dictionaries exceeding 4 GB can be unpacked only
   by WinRAR 7.0 or newer. 64-bit WinRAR version is needed to unpack
   archives with dictionaries exceeding 1 GB.

   Increasing the dictionary size can improve the compression ratio
   for large files with distant repeated blocks, like virtual machine
   disk images. It also can be efficient for sets of large similar files
   in a solid archive, such as a collection of software ISO images
   differing by version or localization.

  2. WinRAR issues a prompt allowing to cancel or continue if dictionary
   size in extracted RAR archive exceeds "Maximum dictionary size
   allowed to extract" parameter in "Settings/Compression".
   It is done to prevent the unexpected excessive memory allocation.

   In the command line mode by default WinRAR refuses to unpack archives
   with dictionary exceeding 4 GB. Use -md or -mdx to allow
   unpacking dictionaries up to and including the specified size.
   Unlike -md, -mdx is applied to extraction only and can be
   added to RAR environment variable, not affecting archiving commands.

  3. "Define dictionary sizes" dialog in "Settings/Compression" can be used
   to customize dictionary sizes proposed in the drop down list associated
   with "Dictionary size" field in "Archive name and parameters" dialog.

  4. Alternate search algorithm, optimized to locate longer and more distant
   repeated data blocks, can be used when creating RAR archives.
   It helps to improve the compression ratio and sometimes speed
   for redundant data like big text files.
   
   It increases memory usage and might reduce the compression speed
   for some types of data. It can be turned on or off with
   "Long range search" options in "Advanced compression parameters" dialog
   or with -mcl[+|-] switch. If "Auto" option is selected, WinRAR applies
   the long range search depending on the compression method, dictionary
   size and other parameters.

   This algorithm is required for dictionaries exceeding 4 GB
   and turning it off is ignored for such dictionaries.

  5. Much slower and more exhaustive repeated data search and compression
   algorithm can be enabled with "Exhaustive search" option
   in "Advanced compression parameters" dialog or with -mcx switch.
   It might provide the additional compression gain for some types of
   redundant data, but at much lower compression speed.

   Long range search is needed to implement this mode efficiently,
   so the exhaustive search option activates it automatically.

   Both long range and exhaustive search option do not affect
   the compatibility of created archives. So if dictionary size
   is in 128 KB - 4 GB range, archives created with these search options
   can be unpacked by all WinRAR versions beginning from 5.0.
    
  6. Maximum path length limit is increased from 2047 to 65535 characters.

  7. Creating archives in RAR 4.x format isn't supported anymore.
   Options and switches specific for this format are removed.
   It doesn't affect RAR 4.x archives decompression, which is included
   into WinRAR.

  8. "Propagate Mark of the Web" option in "Settings/Security" dialog
   controls assigning the archive Mark of the Web to extracted files.
   It is possible to prohibit propagating, allow it for several
   predefined file groups, for all files or for files matching user
   defined file masks.

   Mark of the Web is the security zone information added by Internet
   browsers to downloaded files. It can be used by various software
   for security purposes.

   It is supported only by GUI WinRAR. Console RAR doesn't propagate
   Mark of the Web regardless of this option.

  9. "Attributes" column can be enabled in "Settings/File list/Columns".
   It displays file attribute abbreviations, such as 'A' for "Archive"
   and 'D' for directory.

   If file attribute isn't among those recognized by WinRAR,
   the numeric value of file attributes is also displayed.
   This value uses hexadecimal format for Windows attributes
   or octal format for Unix attributes.
 
 10. "Benchmark" command allows to specify the exact number of threads
   and copy results to clipboard. Information about WinRAR and Windows
   versions, CPU and memory is added to benchmark window.
 
 11. "Remove redundant folders from extraction path" option
   in "Settings/Paths" is now applicable also to extraction commands
   invoked from WinRAR user interface and to multiple archives
   unpacked to separate folders. It removes a destination path
   component, only if its name matches both the archive name and root
   archived folder name, provided that there are no other folders
   or files in archive root.

   For example, it will remove one of "Pictures" in the destination path
   if we unpack Pictures.rar containing the root "Pictures" folder
   to "Pictures\" destination.

   Previously it worked only for a single archive extracted from
   context menu and didn't check if archived folder name matches
   the last destination path component.

 12. "Word wrap in comment" option in "Interface" options group
   in "Settings/General" toggles the word wrap mode in archive comment
   window.
 
 13. Dictionary size data in archive information dialog is now available
   for .bz2, .lz, .tar.bz2, .tar.gz, .tar.lz, .tar.zst archives.

 14. Switch -ol- prohibits archiving and extracting symbolic links.
 
 15. Switches -sl[u] and -sm[u] recognize [k|K|m|M|g|G|t|T]
   size units for kilobytes, thousands of bytes, megabytes, millions
   of bytes, gigabytes, billions of bytes, terabytes, trillions of bytes.
   If unit character is 'b', 'B' or not present, bytes are assumed.

   Previously these switches accepted bytes only.

 16. SFX TempMode command accepts the optional @set:user parameter
   allowing to modify temporary folder permissions, so only the current
   user can access it. It prohibits a local user to replace files
   in a temporary folder if SFX is started under another account.

   It also can be enabled with "Restrict folder access" option
   in "Advanced SFX options/Modes" dialog.

   Some installers might fail to start in a folder created with
   @set:user parameter.
 
 17. File permissions and NTFS alternate streams are not saved for
   hard link entries. They are saved only for the source file these
   entries refer to. It allows to reduce the archive size, because
   such file properties are automatically propagated to hard links
   copies when extracting.

 18. Keyboard shortcuts, such as Ctrl+A to select all files or Alt+E to
   unpack found archives, are now functional in "Search results" window
   also while search is still in progress. Previously they were available
   only after completing search.
 
 19. Switch -v[unit] recognizes 't' and 'T' as terabytes and
   trillions of bytes for volume size units.
 
 20. Warning is issued if leading '-' character is missing in a parameter
   specified in "Additional switches" field of WinRAR archiving
   and extraction dialogs. Also it is issued for parameters lacking '-'
   in RAR environment variable and rar.ini file.

   Previously such malformed parameters were ignored silently.

 21. "Convert archives" command displays the smooth total operation progress.
   Previously the total progress was updated abruptly after converting
   an archive and was visible only when processing multiple archives.

 22. Proper progress is displayed when compressing symbolic link targets.

 23. "Integrate WinRAR into shell" option in WinRAR "Settings/Integration"
   is grayed out if "Global\Integration=0" is present in winrar.ini file.

 24. 64-bit WinRAR version uses 64-bit SFX modules by default.
   64-bit SFX modules are needed to unpack archives with dictionaries
   exceeding 1 GB.
 
   32-bit modules are renamed to Default32.SFX, Zip32.SFX, WinCon32.SFX.

 25. Maximum allowed dictionary size for archiving and extraction
   can be specified in gigabytes in MaxDictA and MaxDictE variables
   in "HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy" Registry key.
   If these variables are smaller than corresponding values defined
   in WinRAR interface, they override interface values.

 26. Console RAR filters out character 27 from screen output. It is done
   for security reasons, because this character can be used to declare
   ANSI escape control sequences in some terminal applications.

   We are thankful to Siddharth Dushantha for bringing this issue
   to our attention.

 27. Bugs fixed:

   a) it was possible to overwrite Mark of the Web, propagated from
     archive to extracted files, and modify its security zone information
     utilizing a specially crafted .rar archive.

     We are thankful to Orange Tsai and NiNi from DEVCORE Research Team
     working with Trend Micro Zero Day Initiative for letting us know
     about this security issue.

     Unlike WinRAR, unrar.dll library doesn't propagate the archive
     Mark of the Web and leaves it to a caller application to assign it
     to extracted files. So unrar.dll isn't affected by this issue;

   b) "User defined archive extensions" field in "Settings/Integration"
     was not saved if winrar.ini was used to store settings
     and WinRAR was started under non-administrator user account.
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Để mình cập nhật phiên bản tiếng việt cho các bạn. Không để ý luôn
 

SieuSaiyanRose

Búa Gỗ
Winrar bao nhiêu năm rồi mình ko thấy thay đổi gì nhỉ, giao diện vẫn vậy, tính năng vẫn vậy, tốc độ nén, giải nén thấy cũng vậy. Winrar nên làm mới lại giao diện xíu, mang phong cách win 10 xíu, chứ nhìn vẫn như thời win 7 vậy.
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Winrar bao nhiêu năm rồi mình ko thấy thay đổi gì nhỉ, giao diện vẫn vậy, tính năng vẫn vậy, tốc độ nén, giải nén thấy cũng vậy. Winrar nên làm mới lại giao diện xíu, mang phong cách win 10 xíu, chứ nhìn vẫn như thời win 7 vậy.
Nó có gói giao diện mà bạn. Tải về rồi đổi thôi. Gần đây nó chỉ cập nhật bảo mật thôi. Dùng quen rồi nên cũng không muốn nó thay đổi nhiều trừ khi có tính năng mới.
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
{smile} "người dùng cá nhân vẫn cứ dùng thoải mái nhé, vẫn nhắc chơi cho vui chứ k cấm cản gì đâu" - they said
 

XuxiLady

Rìu Bạc Đôi
Bản này đã cho phép kéo hết các options ra ngoài menu chuột phải (layout cũ) của Windows 11. Bản cũ cứ phải trỏ vào Winrar rồi lại trỏ thêm 1 bước nữa mới làm nén/giải nén được, mất thời gian ghê luôn.

1709611401578.png
 


Top