Yêu cầu Phần mềm - Xin ứng dụng lưu trữ ảnh tốt nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Yêu cầu Phần mềm Xin ứng dụng lưu trữ ảnh tốt nhất

fri360

Gà con
Cả nhà cho mình hỏi chút, do công việc của mình, mình cần tìm một ứng dụng nào đó, có thể lưu trữ ảnh tốt, dạng kiểu nhật ký như zalo, mỗi bài đều có thể có text và hình ảnh, sau đó, khi upload ảnh nên ứng dụng đó rồi, thì có thể tải hàng hoạt ảnh từ 1 bài nhật ký đó về... Có vẻ hơi khó nhỉ, bạn nào biết ứng dụng tương tự cho mình biết hay với nhé.
 

IMBAHaha

Búa Gỗ Đôi
Google Photos
 

statistics

Moderator
Thành viên BQT
Google Drive, tạo 1 tài khoản chỉ để backup ảnh thì có 15Gb rồi, muốn hơn thì đăng ký hàng tháng, hoặc tạo nhiều acc.
 


Top