Desktop & Văn phòng - Xin hỏi lỗi khó chịu này của Powerpoint trên win 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Xin hỏi lỗi khó chịu này của Powerpoint trên win 10

royalcruiser2

Búa Đá Đôi
Mình đang dùng powerpoint của Office 365 và win 10, tất cả đều phiên bản mới nhất
Khi mình dùng PP ở 1 slide bất kỳ có cái chắc gọi là "tên slide" như hình bên dưới thì sẽ xảy ra tình trạng khi ẩn PP xuống thì cái Tên slide kia vẫn xuất hiện trên ứng dụng khác, trông rất khó chịu. Có cao nhân nào biết cách sửa không ạ, xin cảm ơn mn.

Khi dùng slide
TVCMNVb.png


Khi ẩn PP xuống

nach1Ri.png
 

Trong Le

Rìu Vàng
cái dòng hiển thị đó không phải là tên slide mà là dòng nội dung đầu tiên của slide đó.
Mặc định khi bạn di chuyển chuột đi chỗ khác thì dòng đó sẽ biến mất liền.
Còn trên máy bạn thì nó hiển thị khoảng bao lâu mới biến mất vậy?
 

royalcruiser2

Búa Đá Đôi
cái dòng hiển thị đó không phải là tên slide mà là dòng nội dung đầu tiên của slide đó.
Mặc định khi bạn di chuyển chuột đi chỗ khác thì dòng đó sẽ biến mất liền.
Còn trên máy bạn thì nó hiển thị khoảng bao lâu mới biến mất vậy?
Vĩnh viễn luôn ạ, nếu click vào dòng đó thì nó hiện pp lên luôn
 


Top