Nhờ tư vấn - Xin giúp đỡ phần mềm zoom dạy trực học tuyến? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Xin giúp đỡ phần mềm zoom dạy trực học tuyến?

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Em là Gv, đang dạy học bằng phần mềm zoom, nhưng chỉ được 40 phút lại bị thoát ra, nghe nói nếu có tài khoản của office 365 A1 thì được gia hạn thời gian mỗi lần sử dụng hơn 40 phút, Em xin phép được nhờ các cao nhân giúp đỡ ạ
- Bạn chỉ cần tại phòng học từ tài khoản của GV (email được Sở GD cấp là đc_tên miền edu.vn).
 


Top