Hỏi/ Thắc mắc - Xin app đọc truyện PDF, ảnh cho Ipad gen 9 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Xin app đọc truyện PDF, ảnh cho Ipad gen 9

Ryanbee

Rìu Vàng Đôi
Bạn dùng app này xem
 

simsao

Gà con
Dùng Adobe thấy ổn
 

nguyentranhuy127

Búa Đá Đôi
file truyện là file gì pdf, epub hay prc, hay jpg

trên ipad thì nên dùng books. Đủ dùng, nếu không có thể xài bookfusion.
hiện tại có PDF và JPG ạ (e tải trên 4r về). Mong muốn phần mềm đơn giản, ko quảng cáo
 


Bài Viết Mới

Top