Hỏi/ Thắc mắc - Điện Thoại iphone 5s bị sọc trắng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Điện Thoại iphone 5s bị sọc trắng

donaltqt89

Búa Đá
thay màn thôi bác
 

Volvo1993

Búa Đá
E thay có 200k năm 2020 thôi bác không biết zin hay lô nhưng đời sâu quá rồi nó cũng dễ die. Mà các bác cho e hỏi chút sao Iphone bắt sóng kém quá hay do điện thoại e bị vậy ạ.
 


Top