Viết lại NHÀ BÀ MÌNH | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Viết lại NHÀ BÀ MÌNH

malemkhoang

Rìu Chiến
vuon-nha-ba-vuon-04.jpg


Nhà bà mình nằm gần đầu làng.
Làng nhà mình nằm gần đầu đường.
Bà mình nghèo, nằm giường xà cừ.
Nhà thì vừa, lòng nhà nhiều đồ.
Nào dần, sàng, nồi đồng, gàu sòng.
Toàn là đồ mà dùng hàng ngày.

Tầm chiều chiều, bà nhìn đồng hồ.
Rồi ngồi ngoài bờ hè nhìn trời.
Lòng buồn buồn bà chờ điều gì.
(chờ mình mà, mình về bà mừng)
Người ngoài đường nhìn vào nhà bà.
Chào người làng, bà cười hiền từ.

vuon-nha-ba-vuon-05.jpg


Nhà bà trồng nhiều bòng màu vàng.
Bòng nhà bà là bòng lòng đào.
Bề ngoài vàng phần cùi màu hồng.
Ngày ngày bà điều hoà cành bòng.
Bòng vàng già bà phần người nhà.
Bòng vàng vàng bà giành nhà hàng.

Ngoài trồng bòng bà còn trồng hồng.
Nhiều mùa liền người người tìm về.
Vườn nhà bà mà lùng tìm hồng.
Hồng nhà bà nhiều đường và mềm.
(mình thèm hồng tìm về nhà bà)
Bà phần mình làn hồng đầu mùa.

Vào mùa hè bà trồng giàn bầu.
Ruồi vàng về bà dùng mồi lừa.
Ruồi vào lồng thì bà nghiền tàn.
Bầu nhà bà dài bằng đòn càn.

Giàn trầu thì bà trồng gần tường.
Trầu vàng đều dầm nhừ bà dùng.
Vì hàm bà mòn rồi còn gì.
Mồm bà giờ toàn hàm là hàm.

vuon-nha-ba-vuon-06.jpg


Mùa hè về còn nhiều đồ dùng.
Chè nhà bà dần dần dày đều.
Mùi nồng nàn người sành tìm về.
Bà ngồi nhà mời người dùng trà.

Đầu hồi nhà toàn dừa là dừa.
Tầu dừa xoà đùa cùng tường nhà.
Người làm đồng về gần nhà bà.
Lòng thèm thuồng nhìn vào hàng dừa.
Dùng cù nèo bà lùa buồng dừa.
Rồi bà mời người làng cùng dùng.

Vườn nhà bà còn trồng mùi tàu.
Cà và hành, thìa là và giềng.
Mùi tàu thì bà Đào đầu làng.
Thường vào đùm về nhà làm hàng.
Cà nhà bà là cà giòn giòn.
Hành toàn tàu cùng màu thìa là.
Riềng lòa xòa bằng vài lùm gừng.
Gừng nhà bà trồng vào thùng hàng.

vuon-nha-ba-vuon-03.jpg


Nhìn chuồng gà nhà bà thì mừng.
Nhiều người thì còn là bàng hoàng.
Trời! Trời! Trời!... Trời! Trời! Trời! Trời!...
Gà gì mà toàn đùi là đùi.
Gà nhà bà toàn gà cồ mà.
Về nhà bà mình xài đùi gà.
Bà nhường mình đầu gà, mào gà.
Còn lườn gà mình dành phần bà.

Bò nhà bà là bò màu vàng.
Nằm kềnh càng đường làng gần nhà.
Bò về nhà bà cài hàng rào.
Về nhà bà thì bò nằm dài.
Bò cày nhiều nhìn bà bò cười.

Nhà bà còn đàn mèo màu vàng.
Ngày ngày gà tìm mồi bờ rào.
Còn đàn mèo nằm ườn chờ thời.
Bà về nhà ùa vào lòng bà.
Mùa hè này mình về nhà bà.

vuon-nha-ba-vuon-02.jpg
 

gotiengviet

Búa Đá
Rất hay
 


Top