PM Hệ thống - Tổng hợp Microsoft Visual C++ 2005-2019 Redistributable v4.8 Repack | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống Tổng hợp Microsoft Visual C++ 2005-2019 Redistributable v4.8 Repack

dragonking91

Rìu Chiến
Microsoft Visual C++ là môi trường phát triển tích hợp (IDE - Integrated Development Environment) được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Windows trong ngôn ngữ lập trình C, C++ và C++/CLI. Ban đầu nó là một sản phẩm độc lập, nhưng bây giờ là một phần của Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual C++ cung cấp cho các nhà phát triển một ứng dụng duy nhất trong đó họ có thể viết, chỉnh sửa, kiểm tra và gỡ lỗi. Môi trường lập trình bao gồm việc truy cập vào các thư viện code được chia sẻ (shared code libraries), cho phép các nhà phát triển sử dụng mã lệnh đã được phát triển cho các chuỗi hành động cụ thể thay vì phải viết riêng lại từ đầu. Shared code (code được chia sẻ) có dạng thư viện liên kết động (DLL - dynamic link libraries), một thuật ngữ mà hầu hết người dùng Windows từng gặp trong một số trường hợp.
An5BUHP.png
1- Bản repack này gồm:
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) v14.26.28619
- Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) v14.26.28619
2- Custom install: tuỳ chọn bản cần cài đặt
Screen Shot 2020-04-02 at 11.14.43.png
3- It's recommended to install the repack while windows update service is enabled: đề nghị bật windows update khi cài bản repack này
4- It's recommended to restart your system after finishing the installation: khởi động lại máy sau khi cài đặt hoàn tất
5- Command line switches: Auto install with Progress Only "/SILENT" Or Completely Silent "/VERYSILENT": bản repack dạng silent

Screen Shot 2020-04-02 at 11.12.59.png

Download:
Nguồn: baltagy
 
Sửa lần cuối:

dragonking91

Rìu Chiến
Update V5.1:

Change logs:
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
- Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) v14.27.29112
- Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) v14.27.29112
 


Top