Tốc độ internet mùa Covid-19 của bạn là bao nhiêu? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tốc độ internet mùa Covid-19 của bạn là bao nhiêu?

secpol

Rìu Chiến Bạc

tongcongminhac4

Rìu Sắt
Vẫn vậy, chẳng thấy tăng, đang dùng gói Fast 30 250k/tháng Gpon Viettel, hồi đầu đăng ký là 35Mbps, sau này x2 băng thông thì lên 70 Mbps nhưng mà thực tế thì vẫn cao hơn và lên tới ~ 80Mbps. Còn đây là tốc độ hiện tại, gần như không thay đổi nhiều
05041.png
 

haivu

Administrator
Thành viên BQTMình 40, nay được khuyến mãi thêm 20% rồi, còn tốc độ dùng thực tế có tăng nhưng không quá 10%.
 


Top