Tìm giúp mình bài nhạc này với? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tìm giúp mình bài nhạc này với?

Hieu Hieu

Gà con
Mình nhớ mang máng giai điệu nhưng không thể nhớ nổi tên. Mắc dù đã tìm trên các ứng dụng nhận diện nhưng ko có kết quả. Mọi người giúp mình với.
Link dưới là mình đánh lại giai điệu mình nhớ được.
 
Sửa lần cuối:


Bài Viết Mới

Top