Theo dõi các trường hợp được báo cáo của COVID-19 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Theo dõi các trường hợp được báo cáo của COVID-19

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Sử dụng bản đồ dựa trên web tương tác của chúng tôi để theo dõi các trường hợp nhiễm vi rút trên toàn thế giới.


Tôi rất khuyến khích tất cả các nước
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

SexyELF

Rìu Sắt Đôi
Tài khoản bị khóa
ý vượt tàu tỷ lệ tử vong @@
 

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Ý vượt qua Trung Quốc về số người chết, ở Tây Ban Nha chắc chắn trong vài tuần nữa chúng ta sẽ giống như Ý
 


Top