Desktop & Văn phòng - TaskbarX - Tùy biến thanh Taskbar Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng TaskbarX - Tùy biến thanh Taskbar Windows 10

Phi Long Phong Van

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...! Xin Vĩnh Biệt Anh
Thành viên BQT
202075866af8-768f-4693-9e28-04b52cb8898c.jpg

TaskbarX – Tùy biến thanh Taskbar Windows 10
TaskbarX cho phép bạn kiểm soát vị trí của các biểu tượng trên thanh tác vụ.

TaskbarX là phần mềm miễn phí cho phép bạn kiểm soát vị trí của các biểu tượng trên thanh tác vụ. Nó sẽ cung cấp cho bạn cảm giác giống như một dock Windows nguyên bản. Các biểu tượng sẽ di chuyển đến trung tâm hoặc vị trí do người dùng cung cấp khi một biểu tượng được thêm hoặc xóa khỏi thanh tác vụ.

Phần mềm TaskbarX sẽ cung cấp tùy chọn để chọn giữa nhiều hình ảnh động khác nhau và thay đổi tốc độ của chúng. Các hoạt ảnh có thể bị tắt nếu bạn không thích hoạt ảnh và muốn chúng di chuyển ngay lập tức. Hiện tại tất cả cài đặt thanh tác vụ đều được hỗ trợ bao gồm thanh tác vụ dọc và các thanh tác vụ không giới hạn.

202029432b29-ccaf-45b3-a17d-b0dbb1e6d3fd.png

Các tính năng của TaskbarX
 • 42 Hoạt ảnh khác nhau bao gồm cả “không có”
 • Hiệu suất tuyệt vời (Vòng lặp rất tối ưu và nhẹ)
 • Thay đổi tốc độ hoạt ảnh
 • Thay đổi vị trí bù đắp tùy chỉnh dựa trên tâm
 • Căn giữa giữa nút khởi động, tìm kiếm, chế độ xem tác vụ, v.v. và các biểu tượng ở khay bên trái, đồng hồ, v.v.
 • Tất cả cài đặt thanh tác vụ được hỗ trợ
 • Thanh tác vụ dọc được hỗ trợ
 • Hỗ trợ không giới hạn màn hình.
Tải về công cụ TaskbarX 1.6.2.0
View hidden content is available for registered users!

View hidden content is available for registered users!

View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối:

theotoi

Gà con
202075866af8-768f-4693-9e28-04b52cb8898c.jpg

TaskbarX – Tùy biến thanh Taskbar Windows 10
TaskbarX cho phép bạn kiểm soát vị trí của các biểu tượng trên thanh tác vụ.

TaskbarX là phần mềm miễn phí cho phép bạn kiểm soát vị trí của các biểu tượng trên thanh tác vụ. Nó sẽ cung cấp cho bạn cảm giác giống như một dock Windows nguyên bản. Các biểu tượng sẽ di chuyển đến trung tâm hoặc vị trí do người dùng cung cấp khi một biểu tượng được thêm hoặc xóa khỏi thanh tác vụ.

Phần mềm TaskbarX sẽ cung cấp tùy chọn để chọn giữa nhiều hình ảnh động khác nhau và thay đổi tốc độ của chúng. Các hoạt ảnh có thể bị tắt nếu bạn không thích hoạt ảnh và muốn chúng di chuyển ngay lập tức. Hiện tại tất cả cài đặt thanh tác vụ đều được hỗ trợ bao gồm thanh tác vụ dọc và các thanh tác vụ không giới hạn.

202029432b29-ccaf-45b3-a17d-b0dbb1e6d3fd.png

Các tính năng của TaskbarX
 • 42 Hoạt ảnh khác nhau bao gồm cả “không có”
 • Hiệu suất tuyệt vời (Vòng lặp rất tối ưu và nhẹ)
 • Thay đổi tốc độ hoạt ảnh
 • Thay đổi vị trí bù đắp tùy chỉnh dựa trên tâm
 • Căn giữa giữa nút khởi động, tìm kiếm, chế độ xem tác vụ, v.v. và các biểu tượng ở khay bên trái, đồng hồ, v.v.
 • Tất cả cài đặt thanh tác vụ được hỗ trợ
 • Thanh tác vụ dọc được hỗ trợ
 • Hỗ trợ không giới hạn màn hình.
Tải về công cụ TaskbarX 1.6.2.0
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
tks
 


Top