Tin tức điện thoại - Sắp có công cụ jailbreak TẤT CẢ iPhone, iPad iOS 13.5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tin tức điện thoại Sắp có công cụ jailbreak TẤT CẢ iPhone, iPad iOS 13.5

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Thông báo được chia sẻ trên Twitter của nhóm unc0ver Team cho biết Họ chuẩn bị phát hành công cụ uns0ver 5.0.0 hỗ trợ cho mọi phiên bản iOS sử dụng lỗ hổng kernel 0day từ hacker @Pwn20wnd

Screenshot_2020-05-22-unc0ver.png

release-unc0ver-5-0-0.png

Người dùng có thể cập nhật thiết bị lên iOS 13.5 và theo dõi công cụ được phát hành trên https://unc0ver.dev/?utm_source=vn-z&utm_medium=thread&utm_campaign=VN-Zoom
 

bloodshot

Rìu Bạc
Ios 13.3.1 chờ ra hẳn r lên :))
 


Top