Review cú đi đường quyền đỉnh cao với chiếc xe cổ xưa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Review cú đi đường quyền đỉnh cao với chiếc xe cổ xưa

Review cú đi đường quyền đỉnh cao với chiếc xe cổ xưa​

d5c28bd2c5d568e9a4e982461764fca4.jpg

Simson S51 là dòng xe mô kích (Mokick) được sản xuất bởi nhà máy sản xuất vũ khí và phương tiện VEB và lấy danh hiệu là Simson vào những năm 1980 và 1991. Simson S51 là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của S50. Tính cả S50 và S51 thì có tới hơn 1,6 triệu chiếc được sản xuất và là phiên bản xe moped được đóng nhiều nhất ở Đức.
Xem video tại đây:
 


Top