Hỏi/ Thắc mắc - Recover Data iPhone bị disabled | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Recover Data iPhone bị disabled

Alibaba

Gà con
Hi các bác, iPhone bị disable cần lấy lại hình ảnh/video có bác nào từng làm được cho em xin cách làm hoặc có tool nào làm được ko ạ.
Em thử flash update bằng 3utool rồi nhưng lúc mở lên nó chỉ báo đang khôi phục data xong rồi báo lỗi, restart lại là bị khóa luôn.

images
 


Top