Hướng dẫn - Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10 | Page 16 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10

ahihi1995

Gà con
Bạn làm cho Windows nào? Bạn có thể tắt bằng file unattend.xml hoặc offline registry.
Mình có thêm đoạn text này vào trong file unattend.xml nhưng không tắt được uac, mong bạn hỗ trợ ạ. Mình dùng cài windows 10x64, file trả lời tự động để ở trong file iso Windows
<settings pass="offlineServicing">
<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<EnableLUA>false</EnableLUA>
</component>
</settings>
 

secpol

Rìu Chiến Chấm
Mình có thêm đoạn text này vào trong file unattend.xml nhưng không tắt được uac, mong bạn hỗ trợ ạ. Mình dùng cài windows 10x64, file trả lời tự động để ở trong file iso Windows
<settings pass="offlineServicing">
<component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<EnableLUA>false</EnableLUA>
</component>
</settings>
Bạn dùng đoạn này nhé:

XML:
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <RunSynchronous>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Description>Disable User Account Control (UAC)</Description>
          <Order>1</Order>
          <Path>cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f</Path>
        </RunSynchronousCommand>
      </RunSynchronous>
    </component>
  </settings>

Thông số order bạn có thể thay đổi để dễ quản lý số thứ tự.
 

ahihi1995

Gà con
Bạn dùng đoạn này nhé:

XML:
  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <RunSynchronous>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Description>Disable User Account Control (UAC)</Description>
          <Order>1</Order>
          <Path>cmd /c reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f</Path>
        </RunSynchronousCommand>
      </RunSynchronous>
    </component>
  </settings>

Thông số order bạn có thể thay đổi để dễ quản lý số thứ tự.
Mình làm được rồi, cám ơn bạn nhiều ạ. Cho mình hỏi chút đoạn TEXT của bạn có dùng được cho Windows 7 không ạ?
 
Top