FreeSoft - PotPlayer - Phát đa phương tiện mạnh mẽ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

FreeSoft PotPlayer - Phát đa phương tiện mạnh mẽ

KickAss

❀ ❀ ❀
1. PotPlayer v200317 (1.7.21149).
  • Play mượt gần như mọi định dạng video phổ biến, chất lượng rất cao (bluray)
  • Hàng tá tùy chỉnh hay ho, tha hồ nguyên cứu
  • Kho skin đẹp mắt, phong phú
  • Đánh giá cá nhân: 9.8/10
potplayer-01.png


2. Tải file cài đặt.

Mã:
32 bit: https://t1.daumcdn.net/potplayer/PotPlayer/Version/Latest/PotPlayerSetup.exe
64 bit: https://t1.daumcdn.net/potplayer/PotPlayer/Version/Latest/PotPlayerSetup64.exe

3. Tải hàng loạt skin tuyệt đẹp.

Mã:
https://potplayer.daum.net/forum/viewforum.php?f=11&sid=f087ba0080fcb3601e3eec9f29065cb2
https://www.deviantart.com/search?q=potplayer%20skin


Enjoy.
 
Sửa lần cuối:


Top