Yêu cầu Phần mềm - Phần mềm đọc văn bản tiếng Anh (Natural Reader/Speechify/Text-to-Speech AI) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Yêu cầu Phần mềm Phần mềm đọc văn bản tiếng Anh (Natural Reader/Speechify/Text-to-Speech AI)

malemkhoang

Rìu Chiến

tranthin1201

Búa Gỗ
trong Word có thể đọc được, có chỉnh tốc độ đọc, chọn giọng đọc luôn.
Mình đã dùng, giọng đọc rất OK, nhưng ko tải được file MP3 về nghe thêm thôi,
 


Top