Nhờ tư vấn - Phần mềm đọc thông báo. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Phần mềm đọc thông báo.

hieutomo

Búa Đá
Chào các bác.
Tình hình là e đang dùng 2 máy Smartphone android, máy phụ gắn xe cố định.
Các bác tự vấn giúp e có app nào kết nối 2 máy với nhau để máy phụ có thể nhận được thông báo (zalo, mess, cuộc gọi...) từ máy chính k ạ? Vì khi đi trên đường e chỉ xem đc máy phụ chứ máy chính cất túi.
(Nôm na là máy phụ xem được thông báo giống như Smartwatch luôn ấy)
 

pTalent

Búa Gỗ Đôi
Chào các bác.
Tình hình là e đang dùng 2 máy Smartphone android, máy phụ gắn xe cố định.
Các bác tự vấn giúp e có app nào kết nối 2 máy với nhau để máy phụ có thể nhận được thông báo (zalo, mess, cuộc gọi...) từ máy chính k ạ? Vì khi đi trên đường e chỉ xem đc máy phụ chứ máy chính cất túi.
(Nôm na là máy phụ xem được thông báo giống như Smartwatch luôn ấy)
Thử app này xem bác : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xitlabs.bridge
 


Top