Desktop & Văn phòng - Office 2007 + KEY | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Office 2007 + KEY

volunteersvn

Rìu Vàng
Ngày ấy đa số vẫn xài OF 2003, mãi đến 2010 vẫn cài cái pack để sử dụng giao diện của 2003. Mãi đến khi OF2013 ra mắt khối văn phòng mới chịu sử dụng giao diện mới bác ạ.
 

bachikho

Rìu Sắt
O2007 thì có bản blue edition k cần key, cài và xài luôn
 


Top