Nay hết tết chưa anh em? Nghỉ lâu quá rồi! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nay hết tết chưa anh em? Nghỉ lâu quá rồi!

leminhhp90

Búa Gỗ
tối qua đi ngủ sớm quá, nên không đi xem bắn pháo hoa được, buồn ghê gớm
anh em hẹn nhau kín lịch nhậu nhẹt tới hết tháng rồi
 

caniquyvnz

Rìu Bạc
chổ ông nào bắn pháo bông bậy bạ vậy ? có giấy phép bắn chưa ?? {doubt}
 


Top