Chia sẻ - Mozilla Firefox chuyên dùng cho WinPE và Windows nếu Bạn thích. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Mozilla Firefox chuyên dùng cho WinPE và Windows nếu Bạn thích.

alaky

Rìu Sắt
Bản này mình đóng gói đơn giản và tương thích tốt trên nhiều WinPE.
Các Anh Em, các Bác test qua thử xem ok không nhé :)

2.png


1.png


Đây là tool đính kèm hổ trợ tải video trên Youtube

2023-05-27_030030.png


2023-05-27_025951.png


Link Download Onedrive
File: Mozilla Firefox v113.zip (54.3MB)
Size: 57014274 bytes
MD5: 2D7E9BBDC44B5EAEA0EDCFE3A582E829
SHA1: 59D5F96F8EFDC01D1165A6A45D7B7B78E27AE3DB

File: Firefox Download Youtube.zip (84.8MB)
Size: 88922464 bytes
MD5: E1C9CF0570FD9AF583835AA7E41FA7A7
SHA1: 43F562013C34EFCD5D45AFA4955C30228165991C

 
Sửa lần cuối:


Top