Một hacker đã giết chết Công ty công nghệ vĩ đại nhất Canada | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Một hacker đã giết chết Công ty công nghệ vĩ đại nhất Canada

thaitudienha

Búa Gỗ
Lợi hại thật :oops:
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
chẹp ngày nay ai không biết IT thì coi như mù đi đêm :) cỏ chỉ đợi bò gặm
Cá nhân mình không thích dùng đồ điện tử của các hảng bên "nước bạn" vì giao diện UI rất là rẻ mạt. Công nghệ thiết bị mạnh nhưng UI xấu xài không đáng tiền. Chưa kể backdoor, lỗi trong Firmware hay chức năng của thiết bị không kỷ. Rẻ có cái giá của rẻ.
 


Top