Thiết kế & Đồ họa - MAGIX Movie Edit Pro 2022 Premium v.21.0.2.138 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa MAGIX Movie Edit Pro 2022 Premium v.21.0.2.138

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
d758165245b0a40f6b0d0a306be1cf166eb4fa7f.jpg


RTr4VXx.jpg


là một người tiêu dùng cấp phần mềm chỉnh sửa nạp năng cho một cách nhanh chóng và dễ dàng tạo ra niềm vui và giải trí. Phim Sửa Chuyên nghiệp cung cấp một Kịch bản chế độ mà bạn có thể nhanh chóng đưa video của bạn cùng với giới thiệu, phần kết, chuyển tiếp, các hiệu ứng, âm thanh, và âm nhạc, và nó cũng đã một thời Gian đó, bạn có thể có được một chút chi tiết hơn.

Với một loạt các chương trình tự động wizards Nhập ưu chỉnh sửa — cách nhanh nhất để bắt đầu làm phim của riêng bạn. Tạo ra phim tự động hoặc tay tạo của riêng bạn. Tốc độ cao, kết quả, và mỗi thời gian.

What’s NEW in MAGIX Video Pro X14:
 • High-speed timeline. Even with large projects, the timeline responds immediately and lets users navigate through their film project faster than ever before. Up to 20x smoother than before!
 • MAGIX Content: Get a library that’s full with music, stock footage, and animations! The MAGIX Content library provides all subscribers with royalty-free content from the areas of stock video, animation, music and sound effects. Every month, users can gain access to 20 files that they can easily download for unlimited use.
 • Intel® Hyper Encode. Both graphics cards are simultaneously enabled on Intel desktop and laptop systems equipped with an onboard GPU and an additional Intel GPU, such as the new Intel® Arc™. Hyper Encode accelerates rendering, so you can export your finished movie twice as fast* as with just one GPU.
 • New creative options in MAGIX Travel Maps. The travel route animations with MAGIX Travel Maps have been enhanced with various features and design elements such as fly-in animations, import and export of GPX data, custom view angles/map skew and MP4 export. Additionally, MAGIX Travel Maps can now be edited in fullscreen mode and using the optimized menu.
 • Improved access to video effects, templates and transitions
  • Even if users mistype or can’t remember the exact name of an effect, template or transition, the new search algorithm will provide the right suggestions.
  • The overview for effects, templates, transitions and in-app store content can be customized with a single click. Want to make all content visible at the same time? Or would you prefer to have an overview of the categories?
  • Save your favorites for easy access: The favorites filter means no more long searches for transitions and templates.
 • NewBlue TotalFX – MAGIX Edition. NewBlue TotalFX – MAGIX Edition* includes five plug-in packages with a total of 100 plug-ins and over 1,000 presets from all areas of post-production:
  • Color correction: NewBlue Filters 5 Ultimate
  • Title templates: NewBlue Titler Pro 7
  • Image optimization: NewBlue Essentials 5 Ultimate
  • Green screen editing: NewBlue Elements 3 Ultimate
  • Light effects: NewBlue Stylizers 5 Ultimate

System Requirements
- You need a 64-bit version for the following operating systems
- Windows 11, Windows 10
- Processor:
- - Intel 6th generation Core i-series or higher
- - AMD Ryzen or higher RAM:
- RAM: 16 GB
- Graphics card: INFUSION Engine 3 provides hardware acceleration for import and export using Intel, NVIDIA and AMD GPUs:
- - Intel Graphics HD 620 or higher with 4 GB (Intel driver version 27.20.100.9466 or higher)
- - NVIDIA Geforce GTX 1050ti or higher with 4 GB (GeForce Game Ready driver version 496.76 or higher)
- - AMD Radeon RX470 or higher with 4 GB
- Available drive space: 2 GB for program installation (10 GB recommended)


Title Release: MAGIX.Movie.Edit.Pro.2022.Premium.v.21.0.2.138
Developer: HomePage
License: ShareWare
OS: WindowsP6eRbc.png

pass : 123
Hướng dẫn : copy mã số ở trên paste vào Hex String ở dưới convert lấy link down nhé


 
Sửa lần cuối:
EuEY1oJ.png


RTr4VXx.jpg


là một người tiêu dùng cấp phần mềm chỉnh sửa nạp năng cho một cách nhanh chóng và dễ dàng tạo ra niềm vui và giải trí. Phim Sửa Chuyên nghiệp cung cấp một Kịch bản chế độ mà bạn có thể nhanh chóng đưa video của bạn cùng với giới thiệu, phần kết, chuyển tiếp, các hiệu ứng, âm thanh, và âm nhạc, và nó cũng đã một thời Gian đó, bạn có thể có được một chút chi tiết hơn.

Với một loạt các chương trình tự động wizards Nhập ưu chỉnh sửa — cách nhanh nhất để bắt đầu làm phim của riêng bạn. Tạo ra phim tự động hoặc tay tạo của riêng bạn. Tốc độ cao, kết quả, và mỗi thời gian.

Tính năng
• Điều khiển thuận tiện: cũng nghĩ ra diện với chính xác điều chỉnh
• Xử lý nhanh hơn: hiệu suất duy nhất nhờ trợ cho 64-chút kiến trúc
• Chỉnh sửa khung chính xác: trên 99 phương tiện bài hát
• 4 K proxy chỉnh sửa: cho phép anh để chơi video không nhảy và sự chậm trễ
• Đa-chỉnh sửa máy ảnh: khả năng cùng một lúc làm việc với 4 máy ảnh
• Thứ màu chỉnh: xử lý cá nhân màu sắc
• Tất cả mọi thứ cho việc sáng tạo: hiệu ứng đặc biệt, chuyển tiếp, giới thiệu / kết thúc và nhiều hơn nữa
• Trên đường đi: khả năng để bắt đầu video dự án sử dụng các bộ Phim Sửa Cảm ứng dụng
• Tất cả các Cộng với phiên bản
• Hoạt hình của các tuyến đường du lịch sẽ quảng Cáo 11
• Chuyển và các hiệu ứng proDAD VitaScene V3 LE
• Hollywood thiết lập HitFilm đốt Cháy Màu: Cine
• Cao cấp phần mềm

Title Release: MAGIX.Movie.Edit.Pro.2021.Premium.20.0.1.73
Home Page : https://www.magix.com/int/video-editor/movie-edit-pro/new-features/
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


Các bạn hãy đọc readme.txt trước khi sử dụng nó nhé

Cách làm hướng dẫn :

- Install base setup.

- Install Update.

- Replace both files in the program directory. Block using a firewall.

dịch dang tiếng việt :

- Cài đặt cơ sở thiết lập.

- Đặt.

- Thay thế cả các tập tin trong chương trình thư mục. Chặn sử dụng một bức tường lửa.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Thanks
 

GoqAngels

Búa Gỗ
EuEY1oJ.png


RTr4VXx.jpg


là một người tiêu dùng cấp phần mềm chỉnh sửa nạp năng cho một cách nhanh chóng và dễ dàng tạo ra niềm vui và giải trí. Phim Sửa Chuyên nghiệp cung cấp một Kịch bản chế độ mà bạn có thể nhanh chóng đưa video của bạn cùng với giới thiệu, phần kết, chuyển tiếp, các hiệu ứng, âm thanh, và âm nhạc, và nó cũng đã một thời Gian đó, bạn có thể có được một chút chi tiết hơn.

Với một loạt các chương trình tự động wizards Nhập ưu chỉnh sửa — cách nhanh nhất để bắt đầu làm phim của riêng bạn. Tạo ra phim tự động hoặc tay tạo của riêng bạn. Tốc độ cao, kết quả, và mỗi thời gian.

Tính năng
• Điều khiển thuận tiện: cũng nghĩ ra diện với chính xác điều chỉnh
• Xử lý nhanh hơn: hiệu suất duy nhất nhờ trợ cho 64-chút kiến trúc
• Chỉnh sửa khung chính xác: trên 99 phương tiện bài hát
• 4 K proxy chỉnh sửa: cho phép anh để chơi video không nhảy và sự chậm trễ
• Đa-chỉnh sửa máy ảnh: khả năng cùng một lúc làm việc với 4 máy ảnh
• Thứ màu chỉnh: xử lý cá nhân màu sắc
• Tất cả mọi thứ cho việc sáng tạo: hiệu ứng đặc biệt, chuyển tiếp, giới thiệu / kết thúc và nhiều hơn nữa
• Trên đường đi: khả năng để bắt đầu video dự án sử dụng các bộ Phim Sửa Cảm ứng dụng
• Tất cả các Cộng với phiên bản
• Hoạt hình của các tuyến đường du lịch sẽ quảng Cáo 11
• Chuyển và các hiệu ứng proDAD VitaScene V3 LE
• Hollywood thiết lập HitFilm đốt Cháy Màu: Cine
• Cao cấp phần mềm

Title Release: MAGIX.Movie.Edit.Pro.2021.Premium.20.0.1.73
Home Page : https://www.magix.com/int/video-editor/movie-edit-pro/new-features/
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


Các bạn hãy đọc readme.txt trước khi sử dụng nó nhé

Cách làm hướng dẫn :

- Install base setup.

- Install Update.

- Replace both files in the program directory. Block using a firewall.

dịch dang tiếng việt :

- Cài đặt cơ sở thiết lập.

- Đặt.

- Thay thế cả các tập tin trong chương trình thư mục. Chặn sử dụng một bức tường lửa.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
tks
 


Top