Hỏi/ Thắc mắc - Làm sao sử dụng 2 ổ cứng một lúc trên Ubuntu linux? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Làm sao sử dụng 2 ổ cứng một lúc trên Ubuntu linux?

hieuvnz

Búa Đá
Như tiêu đề: mình đang dùng 2 ổ cứng: một sdd 256gb và một hdd 1tb. SSD đang cài windows và HDD để chứa dữ liệu.
Mình muốn chuyển sang dùng Ubuntu linux (cài trên ssd) và sử dụng HDD để lưu trữ dữ liệu (trên linux). Không biết nên làm như thế nào, xin mọi người giúp!
 

gari3l13

Rìu Bạc
cài ubuntu vào nó sẽ nhận thấy các phân vùng nằm trên HDD của bạn thôi, bạn chỉ cần click vào các phân vùng đó là sẽ truy cập được bình thường :)
 

Bim Sponges

Rìu Vàng
Có phải ý bạn muốn là mỗi lần khởi động ubuntu sẽ tự nhận ổ HDD (auto mount) ?
 


Top