IObit Protected Folder Pro v1.3 + Key - Bảo vệ files và folders an toàn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

IObit Protected Folder Pro v1.3 + Key - Bảo vệ files và folders an toàn

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
IObit Protected Folder Pro
1. Tải xuống chương trình và cài đặt trên máy tính của bạn:
Hoạt động trên Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista và XP (32 bit và 64 bit)

Để bật ngôn ngữ tiếng Nga, hãy chuyển đến menu Tùy chọn> Giao diện người dùng. Đối với Ngôn ngữ hiện tại, chọn "Tiếng Nga" từ danh sách.
2019-10-16144148.png


2. Kích hoạt phiên bản đầy đủ trong menu Đăng ký bằng mã giấy phép:
 
Sửa lần cuối:

Sustein

Búa Gỗ
IObit Protected Folder Pro
1. Tải xuống chương trình và cài đặt trên máy tính của bạn:
No quote
Hoạt động trên Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista và XP (32 bit và 64 bit)

Để bật ngôn ngữ tiếng Nga, hãy chuyển đến menu Tùy chọn> Giao diện người dùng. Đối với Ngôn ngữ hiện tại, chọn "Tiếng Nga" từ danh sách.
2019-10-16144148.png


2. Kích hoạt phiên bản đầy đủ trong menu Đăng ký bằng mã giấy phép:
No quote
Thanks.
Cơ mà fix lại link bro ơi, 404 rồi...
 

Mtdev


Junior Moderator
có nghĩa là chuyển qua tiếng nga để kích hoạt song dùng bình thường à sếp.
 


Top