Hướng dẫn và Thảo luận - Hướng dẫn khắc phục Google Chrome, Edge chiếm nhiều tài nguyên do quảng cáo gây ra | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn và Thảo luận Hướng dẫn khắc phục Google Chrome, Edge chiếm nhiều tài nguyên do quảng cáo gây ra

trannam88

Búa Gỗ
Trong tương lai gần Google sẽ cập nhật tính năng chặn quảng cáo gây nặng máy trên trình duyệt Google Chrome. Tương tự Microsoft Edge cũng vậy.
Anh em nào muốn trải nghiệm trước tính năng này thì làm theo hướng dẫn sau:
- Google Chrome: chrome://flags/
-
Microsoft Edge: edge://flags/

Anh em tìm đến tính năng Heavy Ad Intervention sau đó chọn Enabled rồi khởi chạy lại Google Chrome hoặc Microsoft Edge là ok.
chan-quang-cao.md.jpg


Chúc anh em thành công.
 


Top