Hỏi/ Thắc mắc - Hỏi về vào link google driver trên bảng danh mục trên excel không truy cập được google driver, trình duyệt yêu cầu cập nhật phiên bản mới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Hỏi về vào link google driver trên bảng danh mục trên excel không truy cập được google driver, trình duyệt yêu cầu cập nhật phiên bản mới

SamSungA51

Gà con
Mình vào danh mục trên trên excel không truy cập được vào link google driver, trình duyệt yêu cầu cập nhật phiên bản mới, anh em hỗ trợ giúp cách khắc phục, hình ảnh đính kèm bên dưới.
 

SamSungA51

Gà con
k hiểu nói gì :))
Có nghĩa là danh mục trên excel có kết nối với link của google driver, bấm vào mục nội dung chữ xanh có linh liên kết đến google driver nhưng ko vào được google driver trình duyệt Microsoft egle báo cập nhật lên phiên bản mới.
 

pTalent

Búa Gỗ Đôi
Mình vào danh mục trên trên excel không truy cập được vào link google driver, trình duyệt yêu cầu cập nhật phiên bản mới, anh em hỗ trợ giúp cách khắc phục, hình ảnh đính kèm bên dưới.
update trình duyệt edge lên, vào about xem Edge đang version bao nhiêu
16i64.png


Version hiện tại : Version 122.0.2365.66 (Official build) (64-bit)
 

SamSungA51

Gà con
update trình duyệt edge lên, vào about xem Edge đang version bao nhiêu
16i64.png


Version hiện tại : Version 122.0.2365.66 (Official build) (64-bit)
Của mình cũng như vậy Microsoft EdgePhiên bản 122.0.2365.66 (Bản xây dựng chính thức) (64-bit).
 


Top