Hình ảnh một số quốc gia trên thế giới Tuyên truyền ngăn chặn dịch Covid 19 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hình ảnh một số quốc gia trên thế giới Tuyên truyền ngăn chặn dịch Covid 19

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ấn Độ

Ấn Độ phong tỏa toàn quốc, cảnh sát mang roi phạt người vi phạm. Theo đúng quy định, người vi phạm có thể chịu án phạt đến 2 năm tù và xử phạt tài chính.

ando1.jpg

Ando2.jpg

Ando4.jpg

Ando3.jpg


Philippin

Đây là cách chính phủ Philippines khuyên người dân không nên ra đường trong thời điểm này.

"Bạn chọn ở Nhà hay chọn Chui vào Hòm"

Philip1.jpg

pp3.jpg

pp2.jpg

pp1.jpg

 


Top