Games Android - Heroes of Might and Magic 3 HD - Game chiến thuật chơi theo lượt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Games Android Heroes of Might and Magic 3 HD - Game chiến thuật chơi theo lượt

Dragon1234

Búa Gỗ
Heroes 3 HD cho ai dùng android :

View hidden content is available for registered users!

Heroes of Might and Magic 3 HD (Android)
Tải 2 files APK và Data (OBB)
Bước 2: Tải xong, cài APK nhưng không chơi. Giải nén file Data được thư mục, ném thư mục vào đường dẫn
Android => obb
Giờ có thể chiến được rồi!
94506342_243784510316667_1695235286927147008_n.jpg


Giải nén file được thư mục, ném 1000 maps trong thư mục vào đường dẫn Android => data => com.ubisoft.mingtandmagic.heroesiii => files => data => map => en
Với 1000 random maps có thể chỉnh sửa trên máy tính. Sau đó ném map vừa edit vào đường dẫn cũ
(Android => … => en)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top