[Game android] thiên thần 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[Game android] thiên thần 3

nongian23

Gà con
MisLphiFy-uBSgiWaJzbkdKeOBEnVyGsBY30EIgeJu3AKcNEs1fK-_nsRvF5vbB_qA=w720-h310-rw

UXUQnFNnrIb66ttG1Y-1bAeVA4VhXCUTizcLrA6yhwDR40JbhKf9gE-jLsryNrZP1w=w720-h310-rw

RlV798lwXGt23ugj5rcpoo1i8Mfqzw_uQHpSnTcXqAzxMxN1AmhcH5U37I0oOF2wcAI=w720-h310-rw


Thiên thần 3 kể về Kiếm thần, lão gia gia của Thiên Phong cứu một cô gái khỏi Ám Bộ, là sào huyện những kẻ mạnh nhất, những kẻ đó đã tiêu diệt Kiếm thần, rồi lùng theo Phệ Hồn Kiếm theo đến Thiên Phong, bọn chúng đã bắt được cô gái, liệu Thiên Phong sẽ làm gì trước sức mạnh của những kẻ quá mạnh đó.
Hãy cùng chơi thử nào

Links: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atom.angelgirl
 
Top