Tin tức điện thoại - Foxconn đảm bảo phiên bản 5G của Apple iPhone 12 sẽ có mặt vào mùa thu 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tin tức điện thoại Foxconn đảm bảo phiên bản 5G của Apple iPhone 12 sẽ có mặt vào mùa thu 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Theo Bloomberg, Foxconn đã thông báo đảm bảo với các nhà đầu tư trong cuộc gọi hội nghị riêng hôm nay rằng iPhone 5G vẫn sẽ có mặt vào mùa thu này.

20200401_200719_553.jpg


Bloomberg cũng cho biết iPhone 5G của Apple vẫn dự kiến sẽ được phát hành vào mùa thu. Apple dự kiến sẽ phát hành bốn mẫu iPhone 12 vào mùa thu, bao gồm một mẫu 5,4 inch, hai mẫu 6,1 inch và một mẫu 6,7 inch. Tất cả các thiết bị đều được trang bị màn hình OLED và hỗ trợ 5G.
 


Top