Desktop & Văn phòng - Files Inspector Pro + key lifetime (2 devices) - Nén ảnh không làm mất chất lượng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Files Inspector Pro + key lifetime (2 devices) - Nén ảnh không làm mất chất lượng

bungbao

Rìu Chiến Bạc
Một tiện ích cho giải phóng không gian đĩa

Dễ dàng sử dụng phân tích đĩa. Nó hoạt động với các tập tin và thư mục người dùng, chứ không phải là tập tin hệ thống. Nó cho phép nhìn thấy những thông tin chiếm các phương tiện truyền thông trong máy tính của bạn: hình ảnh, tài liệu, phim, âm nhạc, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể xem tất cả các và xóa các tập tin không mong muốn, nếu cần thiết.

Files Inspector Pro có một chức năng đặc biệt để nén hình ảnh mà không làm mất chất lượng của họ. Điều này có thể giúp giảm không gian đĩa chiếm bởi ảnh chụp khoảng 10%.

Đối với người dùng nâng cao hơn, có một máy phân tích cho phép bạn xem dữ liệu trên tất cả các phương tiện truyền thông, thay vì chỉ các thư mục người dùng được chọn.

FilesInspector1.pngkey 2 device :


Các điều khoản và điều kiện

  • Đây là một giấy phép suốt đời 2-máy tính, cho sử dụng phi thương mại
  • Không có bản Cập Nhật miễn phí; Nếu bạn cập nhật các Giveaway, nó có thể trở thành chưa đăng ký
  • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
  • Bạn phải tải về và cài đặt Giveaway trước khi cung cấp này đã kết thúc
  • Có thể không được bán lại
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top