Desktop & Văn phòng - FastStone Image Viewer/Capture/MaxView/Photo Resizer - Ứng dụng chụp hình, xem ảnh và thay đổi kích cỡ hình ảnh trên máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng FastStone Image Viewer/Capture/MaxView/Photo Resizer - Ứng dụng chụp hình, xem ảnh và thay đổi kích cỡ hình ảnh trên máy tính

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Chia sẻ các bác phần mềm của FastStone
Cho dù ko cao cấp , nhưng với người dùng phổ thông cái all tool này cũng sẽ giúp được phần nào nhu cầu đơn giản
Các bác cần thông tin gì thì có thể vào trang chủ để biết thêm về tính năng
================WEB SITE=================
https://www.faststone.org/
2020-04-19_00046.jpg
2020-04-19_00047.jpg
2020-04-19_00048.jpg
2020-04-19_00049.jpgVà các bác truy cập vào :

 
Sửa lần cuối:

ndh172

Búa Gỗ
Chia sẻ các bác phần mềm của FStool
Cho dù ko cao cấp , nhưng với người dùng phổ thông cái all tool này cũng sẽ giúp được phần nào nhu cầu đơn giản
Các bác cần thông tin gì thì có thể vào trang chủ để biết thêm về tính năng
================WEB SITE=================
https://www.faststone.org/
Xem phần đính kèm 11805Xem phần đính kèm 11806Xem phần đính kèm 11807Xem phần đính kèm 11808


Và các bác truy cập vào :

No quote
Cảm ơn !
 


Bài Viết Mới

Top