Đốt pháo hoa ở Mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đốt pháo hoa ở Mỹ

Modelo

Rìu Chiến
Chắc năm nay Giáng sinh và Năm mới ngủ yên vì không có tiếng pháo, bây giờ chưa thấy mấy xe bắn pháo ra bày hàng ở bải đậu xe khu thương mại
 


Top