Hỏi/ Thắc mắc - Crash VirtualBox? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Crash VirtualBox?

anhtuVN

Rìu Sắt
Cái Vbox đã lâu ko còn cập nhật, bạn nên cài virtual box trực tiếp thay vì portable thông qua Vbox sẽ không bị
 

AquaVN

Gà con
vbox install mà
Cái Vbox đã lâu ko còn cập nhật, bạn nên cài virtual box trực tiếp thay vì portable thông qua Vbox sẽ không bị
vbox install mà
 

Hamano Kaito

Moderator
Bạn gởi logs này cho Dev của VirtualBox họ sẽ giải quyết nhanh hơn đó bạn.
 


Top