Có phải admin nhà vn-zoom lên báo vietnamnet không ạ ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Có phải admin nhà vn-zoom lên báo vietnamnet không ạ ?

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Mình đọc qua bài viết thấy phóng viên vietnamnet viết tắt tên của một admin diễn đàn công nghệ lớn tại Việt Nam là D.Q.V . Mình đoán là Admin nhà vn-zoom mình, còn sự việc thì liên quan đến vụ việc này

Link bài báo
 


Bài Viết Mới

Top