Chúc mừng ngày 20-11 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chúc mừng ngày 20-11

tvthoi1984

Rìu Vàng Đôi
VIP User
Em sửa chính tả rồi nha. Thấy các Bác cười mà không hiểu, té ra em oánh sai chính tả.
 


Bài Viết Mới

Top