Chia sẻ - Cho người mới bắt đầu tìm hiểu Digital Marketing | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Cho người mới bắt đầu tìm hiểu Digital Marketing

Sonca

Búa Gỗ
Tài liệu này chỉ dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực Digital Marketing.

- Nội dung hết sức sơ khởi, tổng quát nhưng quan trọng cho người mới bắt đầu.
- Thiết kế dạng brochure với 25 trang thông tin vừa đủ nên đọc không ngán, không nản.

UpAIbyP.png


Mời tải:

View hidden content is available for registered users!

Cám ơn mọi người.
 
Sửa lần cuối:
Tài liệu này chỉ dành cho người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Digital Marketing.

- Nội dung hết sức sơ khởi, tổng quát nhưng quan trọng cho người mới bắt đầu.

- Thiết kế dạng brochure với 25 trang thông tin vừa đủ, nên đọc không ngán, không nản.

UpAIbyP.png


Mời tải:

No quote

Cám ơn mọi người.
thanks
 
Thanks
 

vumanhduc

Gà con
Tài liệu này chỉ dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực Digital Marketing.

- Nội dung hết sức sơ khởi, tổng quát nhưng quan trọng cho người mới bắt đầu.
- Thiết kế dạng brochure với 25 trang thông tin vừa đủ nên đọc không ngán, không nản.

UpAIbyP.png


Mời tải:

No quote

Cám ơn mọi người.
Mình mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này, hỗ trợ mình nhé!
 

mrJaden

Rìu Bạc
Mình cũng mới nghĩ đến việc bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này, thanks bạn đã share!
 

Lyoko

Gà con
Tài liệu này chỉ dành cho người mới bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực Digital Marketing.

- Nội dung hết sức sơ khởi, tổng quát nhưng quan trọng cho người mới bắt đầu.
- Thiết kế dạng brochure với 25 trang thông tin vừa đủ nên đọc không ngán, không nản.

UpAIbyP.png


Mời tải:

No quote

Cám ơn mọi người.
thank
 
Bạn nào muốn tìm hiểu về mảng chạy Ads thì có thể xem kiến thức trên Facebook Ads Quảng Cáo Siêu Tốc nhé.
 


Top