Công cụ Internet - Charles Web Debugging Proxy v4.5.6 (Full License) - Gỡ lỗi Proxy | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet Charles Web Debugging Proxy v4.5.6 (Full License) - Gỡ lỗi Proxy

tyyahoo

Búa Gỗ
Charles Web Debugging Proxy là một công cụ gỡ lỗi web nâng cao dành cho nhà phát triển. Charles là một phần mềm giám sát HTTP, proxy HTTP và Reverse Proxy cho phép các nhà phát triển xem tất cả lưu lượng mạng, cả trên mạng HTTP cũng như HTTPS / SSL. Họ sẽ dễ dàng biết yêu cầu, phản hồi và tiêu đề HTTP chứa thông tin bí mật và tạm thời. Phần mềm này hữu ích như một công cụ phát triển phần mềm sử dụng mạng để giao tiếp với nhau.

Charles Web Debugging Proxy cho phép bạn ghi lại và hiển thị tất cả thông tin / dữ liệu được gửi và nhận trên mạng, cả cục bộ cũng như Internet. Trên web và phát triển ứng dụng dựa trên Internet, bạn không thể xem những gì đang được gửi và nhận giữa máy khách và máy chủ. Bằng cách sử dụng Charles, bạn sẽ dễ dàng hơn để xem điều gì đang xảy ra, vì vậy bạn có thể nhanh chóng chẩn đoán và khắc phục sự cố.

Các tính năng chính:
 • Tự động định cấu hình cài đặt và trình duyệt proxy hệ thống
 • Băng thông điều chỉnh băng thông và độ trễ
 • Lặp lại / Chỉnh sửa yêu cầu để kiểm tra các đầu vào khác nhau
 • Hỗ trợ cho Flash Remoting (AMF0 và AMF3)
 • Hỗ trợ AJAX, JSON, JSON-RPC, SOAP và hơn thế nữa.
 • Định dạng cây để dễ dàng xem và gỡ lỗi
 • Hữu ích cho việc phát triển XML trong các trình duyệt web
 • Xác thực các phản hồi HTML, CSS và RSS được ghi lại
 • Xem tất cả thông tin về giao tiếp HTTP / SSL
 • Xem yêu cầu và phản hồi SSL ở dạng văn bản thuần túy
 • Xem nội dung của Flash / Flex Remoting
 • Xem các yêu cầu và phản hồi XML và JSON
 • Và nhiều hơn nữa.
Phiên bản 4.5.6
15 tháng 1 năm 2020
Sửa lỗi và sửa lỗ hổng bảo mật.
 • Đã sửa lỗi nhập chứng chỉ máy chủ SSL
 • macOS: Lỗ hổng bảo mật được sửa trong công cụ trợ giúp cài đặt proxy hệ thống của Charles (ProxyHelper)
  • Người dùng hoặc ứng dụng trái phép có thể liên lạc với ứng dụng ProxyHelper của Charles để thay đổi cài đặt proxy hệ thống của bạn.
  • Cảm ơn Noah Tran và Csaba Fitzl đã báo cáo về lỗ hổng này và cho Christian tại Obective Development vì bài viết tuyệt vời về lỗ hổng nói chung.
Link trang chủ: https://www.charlesproxy.com/latest-release/download.do
Link Download key VN-Z:
 
Sửa lần cuối:


Top