Nhờ tư vấn - Cách xoá gợi ý cho bạn trên facebook hoặc hạn chế nó | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Cách xoá gợi ý cho bạn trên facebook hoặc hạn chế nó

Volvo1993

Búa Đá
E cũng hóng cao nhân chỉ cách chặn quảng cáo trên Fb. Chứ suốt ngày xem quảnmg cáo phát chán luôn. Với mấy cái như chủ thớt nói.
 

Magaten

Búa Gỗ
Trên PC thì tôi biết cách xóa, còn trên điện thoại thì chịu
 

kezihenry

Rìu Bạc
máy tính thì dễ, trên điện thoại bó tay
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Mình nghĩ nó không phải là quảng cáo đâu ở cả lap và điện thoại mình đều có chặn quảng cáo nhưng ý mình nói là nó gợi ý những bài viết
cái đó cũng là quảng cáo. Nhưng mà tinh vi thôi. ublock orgin và công cụ ổn định là không sao cả
 


Top