Hướng dẫn - Browser Firefox chrome không nhận diện đc GPU nvidia trên fedora. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Browser Firefox chrome không nhận diện đc GPU nvidia trên fedora.

leo1in88

Gà con
Hi, các bác mình cài hệ điều hành fedora đã cài GPU nvidia driver thành công, máy đã nhận tuy nhiên mình nhận thấy chrome hay firefox hoặc các phần mềm khác như telegram nó không có nhận opengl hay driver của nvidia. Lỗi này là do sao các bác nhỉ, mình mới vọc fedora gần đây thôi.
Bác nào biết chỉ giáo mình với, xin đa tạ.{adore}{adore}
 

shoddy

Búa Đá Đôi
Bạn nên chuyển qua Debian vì nó là bản Linux ổn định và tốt nhất, Fedora Workstation hay Ubuntu thường bị lỗi lắm!
 


Top