Chia sẻ - Ba ứng dụng mà vẽ Mindmap trên Ubuntu cho các bạn sử dụng - Đã test và đang sử dụng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Ba ứng dụng mà vẽ Mindmap trên Ubuntu cho các bạn sử dụng - Đã test và đang sử dụng

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Trên đây là 3 phần mềm vẽ bản đồ tư duy.
1. Xmind 2023 - Tải bằng Flatpak - Flathub:
flatpak install flathub net.xmind.XMind
2. Draw.io - Cài bằng Code Flatpak - Flathub
flatpak install flathub com.jgraph.drawio.desktop
3. Edraw Mind - Link tải DEB để cài đặt bằng file DEB.
3 Phần Mềm Mindmap.png

Đây là ba ứng dụng mà mình đã test và sử dụng và rất ổn định rồi. Các ứng dụng khác có thử cài đặt và thấy không khả dụng và khả thi. Do đó không ổn định thì loại bỏ.
 
cảm ơn Bác đã chia sẽ :p
 


Top