Giveaway - ApowerREC (miễn phí 1 năm) - Quay phim màn hình Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway ApowerREC (miễn phí 1 năm) - Quay phim màn hình Windows

anhtuanpham87

Rìu Bạc
ApowerREC là phần mềm quay phim, ghi lại màn hình không chỉ cho Windows mà cả các thiết bị như Android, iPhone. Tuy nhiên chương trình lần này chỉ miễn phí bản quyền 1 năm cho phiên bản ApowerREC Windows.

Screenshot_2020-04-12-ApowerRECBest-Screen-Recorder-for-PC-Mobile.png


Để nhận bản quyền miễn phí 1 năm phần mềm này bạn làm theo các bước sau

- Tải về bộ cài của phần mềm cho Windows tại đây https://download.apowersoft.com/down.php?softid=apowerrec
- Tạo một vài khoản mới tại https://myaccount.apowersoft.com/login

quaymanhinh.jpg

Cài đặt và đăng nhập

VIP1nam.jpg

Nhập Mã
View hidden content is available for registered users!


Cập nhật Key Bản quyền 1 năm mới
View hidden content is available for registered users!


 

vantruyenle

Búa Đá
Phần mềm hay. Đã làm được.
Cám ơn.
 


Top