[Ankulua] Cơ hội sở hữu key Ankulua Pro2 vĩnh viễn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Ankulua] Cơ hội sở hữu key Ankulua Pro2 vĩnh viễn

kuang

Gà con
Ankulua Pro2 là một tool để tạo automation-bot cho mobile, chủ yếu dựa trên cơ chế so trùng mẩu ảnh, sử dụng lua script (modified).

Hiện tại đang có event sở hữu Ankulua Pro2 vĩnh viễn. (https://ankulua.boards.net/thread/1852/2021-round-lifelong-ankulua-licenses )
Để có được, bạn tải Ankulua Pro2 bản dùng thử về. Sau đó tạo 1 bot đơn giản cho game tùy chọn (tốt nhất chọn game Việt, độc lạ, không sợ trùng)
Rồi quay clip bot chạy (có thể dùng emulator), post bài lên nơi theo yêu cầu của tác giả Ankulua Pro2.

Nếu bạn biết sơ sơ làm script, tầm 15-30 phút là có thể hoàn thành
 


Top