57 năm cuộc đời - Ông lão đánh cá và cậu bé xa lạ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

57 năm cuộc đời - Ông lão đánh cá và cậu bé xa lạ

tregiengchan

Rìu Sắt
Gửi những bạn trẻ, những bạn không còn là con nít, cũng chưa phải là người già.
Cái tuổi mà người ta gọi là "thanh xuân".

Bạn đang có một thứ cực kỳ quý giá, bạn biết gì không?
Thời gian. Bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn vì bạn còn rất nhiều thời gian.

Nhưng bạn biết bạn mất gì không?
Đó là mất đi sự đơn giản trong suy nghĩ. Chúng ta cứ làm mọi việc trở nên phức tạp hơn nó vốn có. Chúng ta thường quan trọng hóa những thứ không cần thiết, thường chạy theo những thứ mà chỉ khi đến lúc không còn thời gian nữa, chúng ta mới biết nó thật vô nghĩa, nhảm nhí.

Hãy để cho một ông lão và cậu nhóc kể cho bạn nghe về suy nghĩ của họ về cuộc đời (mà có thể là của bạn lắm chứ).

[Bạn có thể bật phụ đề tiếng Việt nếu thấy cần :)]**

Ông lão không nói đánh cá, nhưng mình nhìn ông giống với ông lão đánh cá và con cá vàng nên mình đoán vậy.
 


Bài Viết Mới

Top