Nhờ tư vấn - Xin full bộ cài microsoft visual c++ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Xin full bộ cài microsoft visual c++

lasperpen

Búa Gỗ
Tình hình e mới vừa cài lại win nhưng e search ở trang chủ microsoft thì có mấy bản 2005 2008 thì die link, mọi người có full từ 2005 tới 2019 cho e xin full bộ cài với e cám ơn ạ
 

NgoHungCuong


Junior Moderator
Thành viên BQT
Vậy là bạn cần bản nào?
Mình ko biết nên hiểu là bạn cần 1 bản bất kỳ từ 2005 đến 2019 hay bạn cần tất cả từ 2005 đến 2019.
Bạn có thể nói cụ thể hơn mình sẽ gửi link cho?
Hiện tại mình vẫn dùng vc++ 6.0 và nó vẫn đủ với nhu cầu của mình.
 


Top