Reviews Xe - Vườn cây xanh mượt trên xe ô tô tải | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Reviews Xe Vườn cây xanh mượt trên xe ô tô tải

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Đây là một phần tại cuộc thi làm vườn ở Nhật Bản, các thợ làm vườn họ có thể chuyển cả một khu vưởn nhở xinh , xanh mượt lên chiếc xe tải và di chuyển đến các căn hộ nhỏ trong thành phố những nơi thiếu không gian xanh.

Những khu vườn được thiết kế vừa với thùng xe tải cỡ nhỏ, ý tưởng truyền cảm hứng cho người xem áp dụng tạo ra không gian xanh tại những nơi diện tích và không gian nhỏ.
v46dks1.jpg

2VmlnYq.jpg

jY1To0f.jpg

O3yxYN0.jpg

5Cvv9s3.jpg

5OvIulT.jpg

qoscwpI.jpg

45i3FFz.jpg

9S59C6d.jpg

 


Top