Độ wave khu vực Hà Nội | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Độ wave khu vực Hà Nội

hieutomo

Búa Đá
E có con xe wave nhỏ, tuổi đời cũng được hơn 15 năm rồi, muốn giữ làm kỉ niệm cần dọn - độ kiểng cho e nó. Bác nào biết địa chỉ dọn xe uy tín ở Hà Nội k ạ?
 

Volvo1993

Búa Gỗ Đôi
Wave 100 hả bác, dòng đó bền đi thích thật không như wave 110 như bây giờ. Yếu, với dàn áo làm kém quá. Nói chung xe máy giờ sản xuất chất lượng không được như xưa.
 


Top