Nhờ tư vấn - Tư vấn về việc mã hóa code.bat? | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Tư vấn về việc mã hóa code.bat?

Hamano Kaito

Moderator
ai bảo ko ai soi được

Để tôi gởi file cho bạn soi nha. Tôi sẽ mã hóa cho bạn soi
Link | https://www70.zippyshare.com/v/aAR2IJc2/file.html
Bản Nhảy MSG chỉ là phần hiển thị cho bạn biết lệnh chạy vẫn tốt và phần ẩn bên trong mong bạn giải mã ra giùm mình
Mình đã mã hóa file .cmd đó đấy. Nếu bạn giải mã thành công, mình sẽ công nhận bạn TÀI GIỎI :)
 

nguyenbin1368

Búa Gỗ Đôi
Để tôi gởi file cho bạn soi nha. Tôi sẽ mã hóa cho bạn soi
Link | https://www70.zippyshare.com/v/aAR2IJc2/file.html
Bản Nhảy MSG chỉ là phần hiển thị cho bạn biết lệnh chạy vẫn tốt và phần ẩn bên trong mong bạn giải mã ra giùm mình
Mình đã mã hóa file .cmd đó đấy. Nếu bạn giải mã thành công, mình sẽ công nhận bạn TÀI GIỎI :)
Chao Mung Ban Den Voi Vn-Zoom
Tim Duoc Doan Nay La Thanh Cong
Ban Rat Tai Gioi
 

Hamano Kaito

Moderator
Chao Mung Ban Den Voi Vn-Zoom
Tim Duoc Doan Nay La Thanh Cong
Ban Rat Tai Gioi

Sai rồi bạn ơi ! Đoán cũng tầm trên 70% còn thiếu khá nhiều
Bạn tài giỏi thật tôi sẽ ko QUOTE bạn nữa !
---------
Tôi sẽ Post đầy đủ đoạn CMD đã được mã hóa
Mã:
@Echo Off
:Chao Mung Ban Den Voi Vn-Zoom
:Tim Duoc Doan Nay La Thanh Cong Giai Ma
:Chuc Mung Ban Da Giai Ma Thanh Cong. Ban Rat Tai Gioi !!
MSG * /w Hay Thu Giai Ma Xem Coi Trong File CMD Nay Ghi Gi
Exit /b
 
Sửa lần cuối:

Hamano Kaito

Moderator
Spam tí ! Cái tools từ Dev China cũng ko hoàn thiệt lắm, vẫn bị chính mình soi ra source ! Ahahah
Nếu trong tập lệnh nó có danh sách chữ như vậy thì nó sẽ ko thể mã hóa được
Các dòng lệnh nhiều ký tự đặc biệt khả năng cao khi mã hóa chạy sẽ báo lỗi. Ko hoàn thiệt cho lắm

2020-08-18_223127.png
 

nguyenbin1368

Búa Gỗ Đôi
Spam tí ! Cái tools từ Dev China cũng ko hoàn thiệt lắm, vẫn bị chính mình soi ra source ! Ahahah
Nếu trong tập lệnh nó có danh sách chữ như vậy thì nó sẽ ko thể mã hóa được
Các dòng lệnh nhiều ký tự đặc biệt khả năng cao khi mã hóa chạy sẽ báo lỗi. Ko hoàn thiệt cho lắm

Xem phần đính kèm 17296
Và dung lượng tăng lên rất nhiều lần nếu dòng lệnh dài
 

ngay mai

Búa Gỗ
@echo off&(if defined @[email protected] goto ¡)&setlocal disableDelayedExpansion&for /f "delims=:. tokens=2" %%A in ('chcp') do set "@[email protected]=chcp %%A>nul"&chcp 708>nul&set ^"@[email protected]=%*"
set "@[email protected]= !#$&'()*+,-./0123456789:;<=>[email protected][\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~""
set "@[email protected]=%=%¡%=%¢%=%¤%=%¥%=%§%=%¨%=%©%=%ª%=%«%=%¬%=%%=%®%=%¯%=%°%=%±%=%²%=%³%=%´%=%µ%=%¶%=%·%=%¸%=%¹%=%º%=%»%=%¼%=%½%=%¾%=%¿%=%À%=%Á%=%Â%=%Ã%=%Ä%=%Å%=%Æ%=%Ç%=%È%=%É%=%Ê%=%Ë%=%Ì%=%Í%=%Î%=%Ï%=%Ð%=%Ñ%=%Ò%=%Ó%=%Ô%=%Õ%=%Ö%=%×%=%Ø%=%Ù%=%Ú%=%Û%=%Ü%=%Ý%=%Þ%=%ß%=%à%=%á%=%â%=%ã%=%ä%=%å%=%æ%=%ç%=%è%=%é%=%ê%=%ë%=%ì%=%í%=%î%=%ï%=%ð%=%ñ%=%ò%=%ó%=%ô%=%õ%=%ö%=%÷%=%ø%=%ù%=%ú%=%û%=%ü%=%ý%=%þ%=%ÿ%=%£%=%"
(setlocal enableDelayedExpansion&for /l %%N in (0 1 93) do set "[email protected]@:~%%N,[email protected]@:~%%N,1!")&cmd /c ^""%~0" [email protected]@!"
%@[email protected]%&exit /b

khi mã hóa nó dạng như thế này mấy sếp.cái này giống như kiểu set cho nó khác sau đó dùng thẹm mã hóa.e đang đầu cái này
 

Hamano Kaito

Moderator
@ngay mai | Đoạn mã bên trên của bạn mình chạy nó ko hiển thị gì hết cả. Ko báo lỗi cũng ko báo thành công
Ko có ý nghĩa cho lắm
 

doanquang

Gà con
Hịc em cũng tìm được 1 cách nhưng cách này khá dễ nên là biết làm thì cũng biết phá hoặc đọc, chỉ hiệu quả với trình soạn thỏa code hóng các cao nhân góp ý ạ
Link
 
Sửa lần cuối:

Hamano Kaito

Moderator
Hịc em cũng tìm được 1 cách nhưng cách này khá dễ nên là biết làm thì cũng biết phá hoặc đọc, chỉ hiệu quả với trình soạn thỏa code hóng các cao nhân góp ý ạ
Link
Code của bạn nè !
Mã:
CHCP 65001
CLS
@ECHO off
::===========================================================================
fsutil dirty query %systemdrive% >NUL 2>&1 || (
TITLE Lá»—i thiếu quyá»n administrator
ECHO.
ECHO =====================================================
ECHO           ==== Lá»–I ====
ECHO   Rational Rose yĂªu cầu quyá»n Quản trị hệ thống. 
ECHO HĂ£y nhấp phải vĂ o file vĂ chá»n 'Run as administrator'
ECHO =====================================================
ECHO.
ECHO Nhấn phĂm bất kỳ để thoĂ¡t...
PAUSE >NUL
EXIT
)
::===========================================================================
COLOR f0
TITLE Rational Rose - ÄoĂ n Minh Quang
SET BEFOREDATE=%date:~4,2%-%date:~7,2%-%date:~10,4%
DATE 09-23-19
ECHO Vui lĂ²ng đợi trong giĂ¢y lĂ¡t...
@ECHO off
REM IE "C:\Program Files (x86)\Rational\Rose\rose.exe"
START "" "rose.exe"
PING -n 10 127.0.0.1 > NUL 2>&1
DATE %BEFOREDATE%
 

Pham Cong

Rìu Sắt Đôi
Nhưng tác giả đó ko đảo ngược lại. Chỉ có mã hóa thôi
Điều này không có gì là đảm bảo, chẵng qua là bạn chỉ có trong tay bản Encode mà thôi.
Nói nhỏ: Mấy chương trình diệt visu nổi tiếng như KIS, Nor, AVG.... chắc gì tụi nó không tự viết ra virus rồi tự cho người dùng cập nhật nhận dạng virus =))). Phải làm vậy thì mới bán được chứ Bro?!
Như tôi trước đây từng viết 1 tool nhỏ Encode các file Database của mình, và tôi cũng phải chuẩn bị thuốc để Decode chứ không sau này tui muốn truy cập vào nó lại thì tôi phải làm sao đây?
 

Hamano Kaito

Moderator
Điều này không có gì là đảm bảo, chẵng qua là bạn chỉ có trong tay bản Encode mà thôi.
Nói nhỏ: Mấy chương trình diệt visu nổi tiếng như KIS, Nor, AVG.... chắc gì tụi nó không tự viết ra virus rồi tự cho người dùng cập nhật nhận dạng virus =))). Phải làm vậy thì mới bán được chứ Bro?!
Như tôi trước đây từng viết 1 tool nhỏ Encode các file Database của mình, và tôi cũng phải chuẩn bị thuốc để Decode chứ không sau này tui muốn truy cập vào nó lại thì tôi phải làm sao đây?
Mã hóa cho người dùng nhưng giải mã thì họ ko share đành chịu vậy. Tất nhiên mã lệnh là có sẵn rồi
Cái vụ tự tạo virus hơi thốn nhỉ? Mình thì chỉ bán nghi thôi {tongue}
Mà có lẽ "bán nghi" ko cần nhỉ vì Bkav là 1 minh chứng điển hình ! Ahahah {big_smile}
 
Top